logo
خدمات آزمایشگاهی
نوع خدمت هزینه برآورد شده
PCR (تامین پرایمر از سوی متقاضی)  هر نمونه 150,000ریال 
استخراج DNA از گیاه هر نمونه 200,000 ریال
استخراج RNA از گیاه هر نمونه 200,000 ریال
طراحی وکتور و روش کلونینگ هر نمونه 15,000,000 ریال
کلون سازی به روش T/A کلونینگ هر نمونه 20,000,000 ریال
کلون سازی در وکتور آگروباکتریومی هر نمونه 60,000,000 ریال
طراحی پرایمر  نیاز به مذاکره
تهیه پروب نشاندار به روش dig labelling 2,000,000 ریال 
واکنش هضم آنزیمی با آنزیم¬های دلخواه هر نمونه بر اساس نوع آنزیم 200,000 تا 1,500,000 ریال
استخراج RNA  و ساخت cDNA کل هر نمونه 1,200,000 ریال
تفنگ ژنی (آماده سازی ریز نمونه¬ها توسط متقاضی) یک بمباران5,000,000 ریال
دات بلات هر نمونه 2,000,000 ریال

 


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک