logo
ویرایش ژنی گیاه گلرنگ به منظور تولید گلرنگ با اولئیک اسید بالا

بیش از 85% روغنهای گیاهی مورد مصرف غذایی انسان قرار می گیرد. کیفیت غذایی روغنهای گیاهی به ترکیب اسیدهای چرب آن وابسته است که این امر بر نگهداری (اجتناب از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع) آن تاثیر داشته و نسبت اسیدهای چرب اشباع به تک-غیراشباع جهت جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی بسیار مهم است.

یکی از چشم اندازهای امیدبخش در زمینه اصلاح گیاهان زراعی روغنی در سالهای اخیر توسعه ارقام با اولئیک اسید بالا است. روغنهای با اولئیک اسید بالا به دلیل پایداری در مقابل اکسیداسیون در صنایع غذایی و صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. توسعه ارقام با اولئیک اسید بالا برای گیاهان دانه روغنی از اولویت های تحقیق و توسعه صنایع به حساب می آید.

از روشههای مهندسی ژنتیک در تولید ارقام با اولئیک اسید بسیار بالا و اسیدهای چرب چند غیراشباعی پائین در برخی از ارقام مهم زراعی استفاده شده است. از جمله این موارد می توان به کلزا (89% اولئات)، خردل هندی (73% اولئات)، سویا (90% اولئات) و پنبه دانه (78% اولئات) اشاره کرد. فناوریهای مانند آنتی سنس و RNAi و همچنین استفاده از روش های Transcription Activator Like Effector Nuclease (TALEN) به منظور شناسایی و شکستن نواحی حفاظت شده توالیهای DNA و روشهای جدید ویرایش ژنی (CRISPR-CAS9) هم از جمله راهکارهای امیدبخش برای این نوع اصلاحات ژنتیکی است.

 

 

 

برنامه پروژه

در این پروژه با استفاده از روشهای نوین ویرایش ژنی اصلاح ارقام گلرنگ و تولید ارقام با اولئیک اسید بالا انجام خواهد شد. 

اهمیت اقتصادی:

تولید گلرنگ با اولئیک اسید بالای 70%

بهبود کیفیت روغن با کاهش اسیدهای چرب ترانس

افزایش پایداری روغن

قابل مصرف در تولید سوخت زیستی و صنایع چرمسازی و چوب و ....


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک