logo
تحقیقات جاری
بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
سویا یکی از محصولات عمده کشاورزی در جهان است. که با توجه به افزایش تقاضا برای این محصول سطح زیر کشت این محصول در سال 2014 حدود 4/315میلیون هکتار در سطح جهانی تخمین زده شده و در ایران اسلامی نیز برای تامین امنیت غذایی کشور سطح زیر کشت این محصول مهم به 90000 هکتار رسیده است.
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
مصرف جهانی گل و گیاهان زینتی بالغ بر 200 میلیارد دلار می­باشد. از آنجا که ایجاد صفات جدید موتور محرک صنعت گل و گیاهان  زینتی محسوب می­شود تلاشهای زیادی جهت استفاده از روشهای نوین بیوتکنولوژی جهت تولید ارقام جدید انجام گرفته است. رنگ گل یکی از ویژگی‌های مهم در صنعت گل و گیاهان زینتی است. 

 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه

سـطح زیـر کشـت نخـود در جهـان طـی دو دهـه اخیـر رونـد افزایشـی داشـته بطـوری کـه میـزان آن بـه حـدود 13میلیـون هکتار در سـال 2013رسـیده اسـت. ایران مقام سـوم از نظر سـطح زیرکشـت و مقام هفتم از نظر مقدار تولید را داراسـت. میانگیـن عملکـرد نخـود در اراضـی آبـی 1050و در اراضـی دیـم 5/396کیلوگـرم در هکتـار اسـت. علفهـای هـرز مانعـی اساسـی بـر سر راه افزایـش عملکـرد و سـهولت برداشـت نخـود بـه شـمار آمده و از مشـکلات جـدی زراعت نخـود در مناطق دیـم بـه شـمار میآیـد
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه

میـزان نیـاز سـالانه کشـور بـه قنـد و شـکر حـدود 2/2میلیـون تـن اسـت. حـدود 1/5میلیـون تـن شـکر از محل تولیـد داخل تأمیـن مـی شـود کـه حـدود نیمـی از آن یعنـی 750هـزار تـن از طریـق کشـت چغنـدر قند با سـطح زیر کشـت حـدود 100 هـزار هکتار(متوسـط عملکـرد 53تـن در هکتـار و عیار قند )16/5تولید می شـود. یکی از بزرگترین مشـکلات زراعت چغندر قنـد، تنشهـای زیسـتی آن شـامل آفـات، بیماریهـا و علفهـای هـرز اسـت کـه باعـث افـت عملکـرد و عیـار قنـد می شـود.
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
برنـج منبـع اصلـی کالـری بیـش از یـک سـوم از جمعیـت جهـان اسـت و طبـق گـزارش فائـو تقاضـا بـرای مـرف تـا سـال 2050بـه میـزان 30تـا 35درصـد افزایـش مییابـد. تامیـن ۵۰درصـد برنج ایران وابسـته بـه واردات اسـت که رقم واردات در سـال 93حـدود یـک میلیـون و 185هـزار تـن به ارزش یک میلیـارد و چهارصد و ده میلیون دلار بوده اسـت. کمبـود آب یکـی از مشـکلات اساسـی توسـعه کشـت برنـج و در عیـن حـال یکـی از دلایـل هزینـه بـالای تمـام شـده ایـن محصـول اسـت. از تغییـر سیسـتم ریشـهای گیـاه بـا هـدف افزایـش کارآیـی مـرف آب به عنـوان انقلاب سـبز دیگـر نام بـرده می شـود. 
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
سـطح زیـر کشـت پنبـه در کشـور حـدود 90هـزار هکتار و میـزان تولید 2تـن در هکتار اسـت. کل تولید پنبه در کشـور حـدود 160هـزار تـن اسـت کـه در مقایسـه با تولید جهانی بسـیار کم اسـت که منجر به واردات سـالانه حـدود 60هزار تـن پنبـه مـی شـود. بـرای کنـترل آفـات و بیـماریهـا در سـال 4تـا 10مرتبـه مـزارع پنبـه سـم پاشـی میشـود کـه ضمن افزایـش هزینـه کشـاورزان، موجـب آلودگـی زیسـت محیطـی می شـود. 
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
برنـج غیرتراریختـه حسـاس بـه کلیـه آفـات پروانـهای از جملـه کـرم سـاقهخوار برنج اسـت و بـه حداقل دو بار سمپاشـی بـا سـم شـیمیایی خطرنـاک نیـاز دارد. تولیـد کمـتر به دلیل تحمل خسـارات قبل از سمپاشـی و ناشـی از سمپاشـی ناقص، آلودگـی محیـط زیسـت و کاهـش تنـوع زیسـتی (از بیـن رفـن حـشرات، جانـوران و میکروارگانیسـمهای مفیـد،) ایجـاد مخاطـرات جـدی بـرای سـلامت مـردم (بقایای سـموم،) هزینه بالای سمپاشـی (سـم، سـمپاش و هزینه کارگری سمپاشـی) و نگرانـی مسـتمر شـالیکاران در مـورد احتـمال طغیـان آفـات از جمله مشـکلات برنج غیر تراریخته اسـت
 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
اسیدهای چرب بسیار بلند زنجیر چند غیراشباعی (VLC-PUFs) یا امگا3 بویژه EPA (Ecosapentaenoic acid) و DHA (Decosahexaenoic acid) اسیدهای چرب ضروری برای انسان هستند. کمبود این دسته از اسیدهای چرب باعث انواع بیماریهای قلبی عروقی، دیابت نوع 2، چاقی، سندرم متابولیک، سندرم روده تحریک پذیر و التهابات روده ای، آلزایمر و پارکینسون و اختلالات عصبی روانی مانند اضطراب، افسردگی و...می شود. 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخیره غذایی جهان را تشکیل می دهند. آفتاب گردان، گلرنگ، سویا و کلزا بیش از ۸۰ درصد تولید دانه های روغنی ایران را به خود اختصاص داده است. 

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
 
بیش از 85% روغنهای گیاهی مورد مصرف غذایی انسان قرار می گیرد. کیفیت غذایی روغنهای گیاهی به ترکیب اسیدهای چرب آن وابسته است که این امر بر نگهداری (اجتناب از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع) آن تاثیر داشته و نسبت اسیدهای چرب اشباع به تک-غیراشباع جهت جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی بسیار مهم است

 

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
واریته­ های هیبرید گوجه فرنگی و خیار در مقایسه با واریته ­های معمولی دارای مزایای زیادی هستند؛ هیبریدها دارای عملکرد بالاتر، دوره رسیدگی کمتر، معمولا میوه های متحدالشکل و باکیفیت ­تری بوده، و به برخی از بیماری­ها مقاوم­تر هستند. به علت وجود این مزایا کشاورزان علیرغم قیمت بالای بذور هیبرید ترجیح می­ دهند از این بذور استفاده کنند.

 


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک