logo
دانشجویان

عکس

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تماس

 

حامد صالحیان

تولید سیب ­زمینی­های تراریخت (رقم آگریا) مقاوم به بید سیب ­زمینی و سوسک کلرادو

دکتر رهنما

Hamed.salehian@yahoo.com

ایوب ملا احمد

نالوسی

بررسی باززایی و مهندسی ژنتیک به منظور تغییر مسیر بیوشیمایی آنتوسیانین‌ها با هدف تغییر رنگ گل مریم
دکتر  آزادی

a.nalousi5@gmail.com

محمد افشارشاندیز مهندسی متابولیت اسیدهای چرب زنجیره بلند در گلرنگ دکتر رهنما
afsharshandiz@ut.ac.ir
محمدامین نیسی افزایش اولئیک اسید با القای سیستم CRISPR CAS9 در گیاه گلرنگ Carthamus tinctorious در جهت خاموشی ژن های FAD2 و دیگر ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی MUFA

دکتر رهنما

دکتر محسن پور

amin_neycee@yahoo.com
سجاد پورمند انتقال دو ژن مقاومت به آفت و علفکش به گیاه ذرت دکتر آریایی نژاد Sajjadpormand20@gmail.com
میلاد زندی افزایش رشد ریشه برنج برای مقاومت به خشکی دکتر محسن پور mdzandi@yahoo.com
الهام صبوری رباط انتقال ژن مقاومت به علف‌کش گلایفوزیت در سویا با استفاده از آگروباکتریوم دکتر حبشی saboorielham@gmail.com
مهرناز انتصاری انتقال ژن و بیان پروتئین سرم البومین انسانی در اندوسپرم برنج 
 دکتر قره یاضی
 mehrnaz.entesari@gmail.com
  خدیجه معظمی گودرزی مهندسی ژنتیک در چغندرقند برای مقاومت به آفات و بیماریها دکتر مرتضوی sagharmoazami@gmail.com
  معصومه کوهگرد سورکی خاموشی ژن DMC1 در گوجه فرنگی Solanum lycopersicum  دکتر آزادی koohgard2014@gmail.com
فاطمه چمنی محصص مهندسی ژنتیک برنج به منظور افزایش جذب فسفر و تولید برنج متحمل به علفکش عمومی گلایفوسیت دکتر قره یاضی Fatemehchamani259@gmail.com
سیده آتنا موسوی
تولید سیب-زمینی تراریخت (رقم مارفونا) مقاوم به بید سیب زمینی
دکتر رهنما

Atena.mousavi174@gmail.com

رسمیه حمید مهندسی ژنتیک ارقام تجاری پنبه برای ایجاد مقاومت به بیماری ورتیسیلیوز (Verticillium dahliae) دکتر توحیدفر rasihamid@gmail.com
سحر داشچی
افزایش میزان روغن ارقام گلرنگ دکتر رهنما sahardashchi@gmail.com
نسیبه چنارانی

افزایش میزان روغن دانه گلرنگ (Carthamux tinctorius L.) با انتقال ترکیبات ژنی  DGAT1, CYP78A  و  WRI1

دکتر رهنما Nasibe_chenarani@yahoo.com
ملیحه فلاح پور
بررسی شرایط فیزیولوژیکی مؤثر بر میزان بیان ژن های اصلی دخیل در تولید دلفینیدین در چند رقم وحشی و بهینه سازی انتقال ژن F3'5'H در دو رقم تجاری لیلیوم
دکتر آزادی Fallahpour.malihe@yahoo.com
 نیلوفر پیکاری تولید گیاهان تراریخت نخود مقاوم به علف کش های رانداپ و فسفیت دکتر زمانی niloofarpeykari721@gmail.com
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک