logo
دانشجویان

عکس

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تماس

 

حامد صالحیان

تولید سیب ­زمینی­های تراریخت (رقم آگریا) مقاوم به بید سیب ­زمینی و سوسک کلرادو

دکتر رهنما

Hamed.salehian@yahoo.com

ایوب ملا احمد

نالوسی

بررسی باززایی و مهندسی ژنتیک به منظور تغییر مسیر بیوشیمایی آنتوسیانین‌ها با هدف تغییر رنگ گل مریم
دکتر  آزادی

a.nalousi5@gmail.com

       
 
محمدامین نیسی افزایش اولئیک اسید با القای سیستم CRISPR CAS9 در گیاه گلرنگ Carthamus tinctorious در جهت خاموشی ژن های FAD2 و دیگر ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی MUFA

دکتر رهنما

دکتر محسن پور

amin_neycee@yahoo.com
         
         
         
     
 
 
  خدیجه معظمی گودرزی مهندسی ژنتیک در چغندرقند برای مقاومت به آفات و بیماریها دکتر مرتضوی sagharmoazami@gmail.com
  معصومه کوهگرد سورکی خاموشی ژن DMC1 در گوجه فرنگی Solanum lycopersicum  دکتر آزادی koohgard2014@gmail.com
         
   
 
 

 

         
 
 
     
نسیبه چنارانی

افزایش میزان روغن دانه گلرنگ (Carthamux tinctorius L.) با انتقال ترکیبات ژنی  DGAT1, CYP78A  و  WRI1

دکتر رهنما Nasibe_chenarani@yahoo.com
ملیحه فلاح پور
بررسی شرایط فیزیولوژیکی مؤثر بر میزان بیان ژن های اصلی دخیل در تولید دلفینیدین در چند رقم وحشی و بهینه سازی انتقال ژن F3'5'H در دو رقم تجاری لیلیوم
دکتر آزادی Fallahpour.malihe@yahoo.com
         
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک