logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerمطهره محسن پور
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استادیار - بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- دبیر کمیته انتقال ژن
مطهره محسن پور
استادیار - بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی- دبیر کمیته انتقال ژن
tel 026-32703536
email mthrhm@yahoo.com
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

پژوهشگر (استادیار پژوهشی) که دارای سابقه تحقیقاتی در زمینه جداسازی و کلون‌سازی ژن‌ها و طراحی و ساخت سازه‌های ژنی مختلف بیانی و مناسب برای انتقال ژن به روش‌های مختلف به گیاه و نیز ویرایش ژنومی و آنالیزهای مولکولی مرتبط با گیاهان تراریخته بوده  و عهده‌دار مسئولیت‌های بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی‌زیستی و دبیر کمیته تخصصی انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سال 94 هستند.

مجری، همکار و مشاور در طرح‌ها و پروژه‌هایی تحقیقاتی:

 • انتقال ترکیبی ژن‌های کاندید تغییردهنده معماری ساختار ریشه برنج به منظور تحمل خشکی
 • ویرایش ژنومی به منظور تولید گلرنگ با اولئیک اسید بالا
 • ساخت ناقل های مناسب بیان پلاستیدی حاوی ژن های BADH و گروه ژنی PHB (تولید کننده پلاستیک زیست تجزیه پذیر) و انتقال آنها به کلروپلاست توتون مهندسی ژنتیک جلبک به منظور افزایش لیپید
 • تولید برنج تراریخته متحمل به علف‌کش با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب در کشت برنج
 • انتقال ژن مقاومت به علف کش سویا
 • تولید گیاه ذرت تراریخته مقاوم به علف کش
 • تولید گیاهان تراریخت نخود مقاوم به علف‌کش های رانداپ و فسفیت
 • تولید اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباعی (اومگا 3) در گلرنگ
 • تغییر مسیر بیوشیمیایی آنتوسیانینها در دو رقم تجاری گل ژربرا به منظور القا تولید دلفینیدین
 • جداسازی ژن PR1 از ژنوم گیاهی و کلون سازی آن به همراه دیگر ژنهای کد کننده پروتئین های ضد قارچی (کیتیناز و گلوکوناز)
 • بررسی زیست سنجی و مولکولی پنبه های تراریخته حاوی دو ژن ضد قارچی کیتیناز و گلوکاناز با منشا گیاهی
 • مهندسی ژنتیک جلبک به منظور افزایش لیپید

Mohsenpour, M., Tohidfar, M., Babaeian jelodar, N.A., Salehi Jouzani, GR. 2015. Designing a new marker-free and tissue-specific platform for molecular farming applications. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. DOI 10.1007/s13562-014-0294-2.

Talebi, AF., Tohidfar, M., Tabatabaei, M., Bagheri, A., Mohsenpor, M., Mohtashami, SK. 2013. Genetic manipulation, a feasible tool to enhance unique characteristic of Chlorella vulgaris as a feedstock for biodiesel production. Molecular Biology Reports. DOI 10.1007/s11033.013.2532.4.

Mohsenpour, M., Babaeian jelodar, N.A., Tohidfar, M. 2012. Cloning and expression of PHB biodegradable biopolymer under different regulation elements in recombinant E.coli. Research - Reviews in Polymer. Trade Science Inc. Media for Rapid Publications, India. Vol.3 (1).

Mohkami, A. Marashi, H. Shahriari-Ahmadi, F. Tohidfar, M and Mohsenpour, M (2015) Agrobacterium-mediated transformation of Chlamydomonas reinhardtii using a synthetic amorpha-4,11-diene synthase gene. Journal of Cell and Molecular Research, 7, 1, 53-58.

Ariayinejad,Sh., Mohsenpour, M., Zamani, K. 2016. Efficient regeneration of two Persian maize (Zea mays L.) genotypes from shoot apex explants.KSBMB INTERNATIONAL CONGRESS. MAY 2016. Seoul. Korea.

Mohsenpour, M., Tohidfar, M . 2011. Synthesis and cloning of a novel sequence of an antimicrobial peptide as alternative for conventional antibiotics. First International and 12th Iranian Congress of Microbiology. 23-26 May 2011. Kermanshah, Iran.

Mohsenpour, M., Babaeian jelodar, N.A., Tohidfar, M. 2010. Bioinformatics Analysis of Plastid Genomes in Order to Efficient Gene Targeting To plastomes. 3th Iranian conference on Bioinformatics. 5-6 janoary 2010. National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology. Tehran, Iran (oral).

Nalosi, Azadi, Hatamzadeh, Samizadeh, Mohsenpour M. 2016. analysis of callus induction of the laf, petal and scale of bulb explant using different growth regulators in tuberose اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی گیاهان زینتی

 

 

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع؛ توحیدفر، م؛ حبشی، ع.ا. 1386. طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI121-Glu جهت انتقال ژن توسط آگروباکتریوم به پنبه. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 14(4):  124-112.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. حبشی، ع.ا.  1387. طراحی و ساخت چهار حامل پلاسمیدی نوترکیب مناسب برای انتقال ژن‌های کیتیناز، گلوکاناز و Bt به گیاهان. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15(4):80-69.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، محسن‌پور، م. 1390. طراحی سازه‌های اگروباکتریومی به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به شوری، خشکی و سرما فاقد نشانگر آنتی‌بیوتیکی. مجله علمی-پژوهشی زیست فناورری میکروارگانیسم‌های محیطی. 6 (1): 80-73.

توحیدفر، م؛ محسن‌پور، م. 1389. فاکتورهای مؤثر در تراریزش پنبه با استفاده از آگروباکتریوم. مجله علمی-پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی 2 (1):24-1.

محمدی زاده، ن؛ توحیدفر، م؛ محسن‌پور، م. 1389. تراریزش گندم با استفاده از اگروباکتریوم  به منظور انتقال ژنهای کیتیناز و گلوکاناز. بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره 2، شماره 1، بهار 1389).

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ا. 1391. طراحی و ساخت سازه‌های پلاسمیدی مختص انتقال هدفمند ژن به ژنوم کلروپلاستی. مجله علوم زراعی ایران.14 (3): 234-218.

محسن پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع؛ توحیدفر، م. 1390. جداسازی و کلونینگ سه ژن اپران پلی هیدروکسی بوتیرات تولیدکننده زیست ماده پلاستیکی تخریب‌پذیر. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. (8)3: 51-43.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م. 1390. مهندسی ژنتیک ژنوم هسته‌ای گیاه برای اختصاصی کردن بیان ژن در کلروپلاست با طراحی و تراریزش سیگما فاکتور هیبرید. مجله علمی-پژوهشی زیست فن آوری گیاهان زراعی. 1 (1): 48-35.

محمدی زاده، ن؛ توحیدفر، م؛ ملکی زنجانی، ب؛ محسن‌پور، م. 1390. ساخت سازه حاوی ژنهای کیتیناز و گلوکاناز و تراریزش گیاه گندم با استفاده از تفنگ ژنی. ژنتیک نوین. 7(1): 45-37.

رئوفی، ا؛ توحیدفر، م؛ سلوکی، م؛ محسن‌پور، م. 1390. جداسازی و کلون‌سازی دو ژن از خانواده PR1 و ساخت پلاسمیدهای سه‌گانه حاوی سه گروه مختلف از ژن‌های PR، به منظور تولید گیاهان مقاوم به بیماری‌های قارچی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 3(2): 46-27.

رئوفی، ا؛ توحیدفر، م؛ سلوکی، م؛ محسن‌پور، م؛ نجفی؛ س. دولت آبادی، ب؛ رنجبر، ع. . تراریزش گوجه فرنگی با استفاده از ناقل نوترکیب حاوی ژن‌های PR1، کیتیناز . ژنتیک نوین. 7(2): 156-147.

فیض بخش م، توحیدفر م،  مرعشی ح، مشتاقی ن. محسن پور م، مردی م، 1391.  بهینه‌سازی باززایی و انتقال ژن به لیموترش (Citrusaurantifolia) به کمک اگروباکتریوم و  ژن گزارشگرgus. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 1(1): 40-27.

محسن پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع؛ توحیدفر، م؛ محسن‌پور، م. 1390. استفاده از ژن بتائین آلدهید دِهیدروژناز به عنوان نشانگر غیرآنتی‌بیوتیکی و ایمن در طراحی حامل پلاستیدی مجله علمی-پژوهشی زیست فناوری میکروارگانیسم‌های محیطی (علوم زیستی سابق). 6 (3):62-55.

قریشی، ا؛ توحیدفر، م؛ فاخری، ب؛ محسن‌پور، م. 1393. طراحی و ساخت سازه اختصاصی کلروپلاستی گیاه برنج حاوی ژنهای بتائین آلدهید دهیدروژناز(badh) و فلاودکسین(fld) جهت ایجاد مقاومت به تنشهای غیرزنده. مجله علمی-پژوهشی زیست فن آوری گیاهان زراعی. 4 (6): 59-47.

قریشی، ا؛ توحیدفر، م؛ محسن‌پور، م. تراریزش گیاه برنج به کمک اگرو باکتریوم به منظور انتقال ژن fld سیانوباکتریایی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. تابستان 95.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م. ساخت سازه چندمنظوره کلروپلاستی برای تولید گیاهان تولیدکننده بیوپلیمر زیست‌تخریب‌پذیر و مقاوم به شوری، خشکی و سرما. بیوتکنولوژی همدان.

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع؛ توحیدفر، م. 1388. تراریزش کلروپلاست، راهکاری ایمن و سازگار با مسائل زیست محیطی برای تولید گیاهان تراریخته. مجله ایمنی زیستی. 1(4):20-9.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1388. پلی هیدروکسی آلکانوات‌ها، بیوپلاستیک‌هایی زیست‌تخریب‌پذیر و ایمن برای محیط زیست. مجله ایمنی زیستی. 2 (2) 94-81.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1389. استفاده از ژن نشانگر غیرآنتی بیوتیکی بتائین آلدهید دهیدروژناز در طراحی حامل پلاستیدی. کنگره بین المللی زیست شناسی. 23-25 شهریور 89. دانشگاه فردوسی مشهد. (سخنرانی)

قره یاضی. ب؛ محسن‌پور . م. 1395. روش‌های نوین مهندسی ژنتیک. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران-دانشگاه گیلان

محسن‌پور، م؛ توحیدفر. 1391. مهندسی سیگما فاکتور هیبرید و تراریختی هسته گیاه برای اختصاصی کردن بیان ژن در کلروپلاست. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی. 16-14 شهریور 91. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر. 1391. ساخت سازه چندمنظوره کلروپلاستی برای تولید گیاهان مقاوم به شوری خشکی، سرما و تولیدکننده بیوپلیمر زیست تخریب‌پذیر. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی. 16-14 شهریور 91. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 

حمید، ر.، محسن پور، م. 1395. مقاله مهندسی معماری سیستم ریشه پنبه با انتقال ژن pstol1 به منظور افزایش تحمل به خشکی و افزایش جذب فسفر. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران-دانشگاه گیلان.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. حبشی، ع.ا. 1386. طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-ChiGlu حامل ژنهای کیتیناز و بتا 1 و 3 گلوکاناز، مناسب برای تراریزش گیاهان. پنجمین همایش ملّی بیوتکنولوژی. 3 تا 5 آذر ماه 1386، سالن اجراس سران. (سخنرانی)

محسن پور، م. 1387. گیاهان تراریخته پلاستیدی، بیورآکتورهایی ایده‌آل برای تولید مواد دارویی، واکسن‌ها و مواد زیستی. دهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 1387. (سخنرانی)

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1389. بیان پلی‌سیسترونی پروتئین فلورسنت سبز تحت پروموتر کلروپلاستی در باکتری نوترکیب. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی. (سخنرانی و مقاله برتر بخش ژنتیک گیاهی)

رئوفی، ا؛ سلوکی، م؛ محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م؛ نجفی؛ س. 1389. تراریزش گیاه گوجه فرنگی با استفاده از ژن‌های PR1، کیتیناز و گلوکاناز به منظور افزایش مقاومت به بیماری قارچی فوزاریوم. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی. (سخنرانی)

محمدی زاده ن، توحیدفر م،  ملکی زنجانی ب، محسن پور م. 1389.  تراریزش گندم با استفاده از تفنگ ژنی به منظور انتقال ژنهای کیتیناز و گلوکاناز. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 3-1 خرداد 1389.

محسن‌پور، م. 1394. مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته. همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار. دانشگاه شهیدصدوقی یزد، 28 بهمن 94.

محسن‌پور، م. 1395. افزایش تنوع زیستی و کاهش مصرف سموم با استفاده از محصولات تراریخته. سخنران در سمینار محصولات تراریخته محصولات پاک-دانشگاه شهید باهنر کرمان

محسن‌پور، م. 1394. مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته موجب افزایش تنوع زیستی می شوند- معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه زیست فناوری– کمیته راهبردی آموزش و توانمندسازی کارمندان-30 بهمن 94

محسن‌پور، م. 1394. همایش ملی محصولات تراریخته در خدمت سلامت انسان و محیط زیست-دانشگاه رازی کرمانشاه- خرداد 95

محسن‌پور، م. 1394. مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته- یزد 28 بهمن 94

محسن‌پور، م. 1395. مزایای زیست محیطی محصولات تراریخته در همایش ایمنی زیستی، سلامت محیطی، محصولات تراریخته 22 و 23 اردیبهشت 95 دانشگاه سیستان و بلوچستان

محضولات تراریخته در خدمت سلامت محیط زیست، دانشگاه چمران اهواز، 4 آذر 95.

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع.، توحیدفر، م. 1389. انتقال ژن سیگما فاکتور هیبرید به گیاه بدون استفاده از نشانگر انتخابی. یازدهمین کنگره اصلاح زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4-2 مرداد89. دانشگاه شهید بهشتی. (پوستر برتر)

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1389. ساخت وکتورهای اختصاصی کلروپلاستی گیاهان با  جداسازی و کلون‌کردن ناحیه هدف‌گیری‌کننده کلروپلاستی نُه گیاه مختلف. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4-2 مرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی.

محمدی زاده ن، توحیدفر م،  ملکی زنجانی ب، محسن‌پور م. 1389.  تراریزش گندم با استفاده از اگروباکتریوم به منظور انتقال ژنهای کیتیناز و گلوکاناز. . یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 4-2 مرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی.

فیض بخش م، توحیدفر م،  مرعشی ح، محسن پور م، مردی م، مشتاقی ن. 1389.  تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگرgus. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 4-2 مرداد 1389.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1390. تخمین کپی‌شمار تراژن هیبرید HSig در گیاه تراریخته با استفاده از real-time PCR. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. 21-23 شهریور 90. پژوهشگاه نیرو.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. محسن‌پور، م. 1390. جداسازی و کلونینگ سه ژن اپران ژنی پلی‌هیدروکسی بوتیرات تولیدکننده پلاستیک زیست‌تخریب‌پذیر. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی. 21-23 شهریور 90. پژوهشگاه نیرو.

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع.، توحیدفر، م. 1389. طراحی و ساخت حامل بیانی کلروپلاستی دارای پیشبر باکتریایی groE برای بیان ژن‌های موردنظر به صورت القایی یا مختص بافت در پلاستیدهای گیاهی. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی. 

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1389. طراحی و ساخت حامل کلروپلاستی دارای نشانگر neo ادغام شده با زیرواحد بزرگ atpB بین توالی‌های loxP. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی. 

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع.، توحیدفر، م. 1389. طراحی و ساخت فاکتور سیگمای هیبرید گیاه-باکتری به منظور اختصاصی نمودن بیان ژن در پلاستید. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی. 

رئوفی، ا؛ سلوکی، م؛ محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م؛ نجفی؛ س. 1389. افزودن قطعه کوزاک به ژن PRP و کلون¬سازی آن همراه با ژن‌های کیتیناز و گلوکاناز در حامل پلاسمیدی pIPKb010 به منظور تراریخت گیاهان تک¬لپه. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 3-1 خرداد 89. دانشگاه شهید بهشتی. 

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م. 1390. ساخت سازه‌های اگروباکتریومی به منظور تولید ایمن گیاهان تراریخته:  نشانگر ایجادکننده مقاومت به شوری، خشکی و سرما به جای نشانگر آنتی‌بیوتیکی. سومین همایش ملی ایمنی زیستی. 25-23 خرداد 90.

محسن‌پور، م؛ محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1390. پلیمر پلی‌هیدروکسی آلکانوآت جایگزین مناسب و ایمن برای پلاستیک‌های تجزیه ناپذیرکنونی. سومین همایش ملی ایمنی زیستی. 25-23 خرداد 90.

مدیر روستا، ب.ه؛ توحیدفر، صبا، ج؛ م؛ هداوند، ح، محسن‌پور، م. 1390. ارزیابی ایمنی پنبه‌های تراریخته با استفاده از کروماتوگرافی یونی. سومین همایش ملی ایمنی زیستی. 25-23 خرداد 90.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. حبشی، ع.ا. 1386. طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-ChiBt حامل ژن کیتیناز و cry1A(b)، مناسب برای تراریزش گیاهان. پنجمین همایش ملّی بیوتکنولوژی. 3 تا 5 آذر ماه 1386، سالن اجراس سران.

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع؛ توحیدفر، م. 1388. رویکردهای بیوتکنولوژی برای مهندسی صفات زراعی از طریق ژنوم کلروپلاستی. ششمین همایش ملّی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 24-22 مرداد 88. سالن همایش‌های برج میلاد.

رئوفی، ا؛ سلوکی، م؛ محسن پور، م؛ توحیدفر، م. 1388. جداسازی و کلون‌کردن دو ژن از خانواده PR1 و ساخت پلاسمیدهای سه‌گانه حاوی سه گروه مختلف از ژن‌های PR، به منظور تولید گیاهان تراریخته مقاوم به بیماری‌های قارچی. ششمین همایش ملّی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 24-22 مرداد 88. سالن همایش‌های برج میلاد. 

قریشی، ا؛ توحیدفر، م؛ فاخری، ب؛ محسن‌پور، م. 1391. طراحی و ساخت سازه کلروپلاستی حاوی بتائین آلدهید دهیدروژناز (BADH) و فلاودوکسین دهیدروژناز (FLD) جهت ایجاد مقاومت به تنش‌های غیر زنده جهت انتقال ژن به برنج. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و سومین همایش ملی ایمنی زیستی. 17-15 تیر 92. دانشگاه تهران. 

محسن پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع. 1387. حامل‌های کلروپلاستی برای کاربردهای بیوتکنولوژی. اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین. 25 و 26 مهر 87، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

محسن‌پور م؛ محسن‌پور، م. 1387. رویکردهای بیوتکنولوژی برای تولید پلی‌هیدروکسی آلکانوات‌ها در گیاهان تراریخته. اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین. 25 و 26 مهر 87، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

محسن‌پور، م؛ بابائیان جلودار، ن.ع.، توحیدفر، م. 1388. پیشرفت به سوی تجاری‌سازی فن‌آوری تراریزش پلاستید. همایش منطقه‌ای غذا و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 14-13 اسفند 88.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1388. تراریزش کلروپلاست، راهکاری ایمن و سازگار با مسائل زیست محیطی برای تولید گیاهان تراریخته. همایش منطقه‌ای غذا و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 14-13 اسفند 88.

محسن‌پور، م؛ توحیدفر، م.، بابائیان جلودار، ن.ع. 1388. معرفی روشی آسان برای دستیابی به DNAی گیاهی برای آنالیز PCR به منظور اثبات تراریختی گیاهان باززاشده. همایش منطقه‌ای غذا و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 14-13 اسفند 88.

سلیمانی، پ. توحیدفر، م، محسن‌پور، م. واکسن‌های ژنی. همایش منطقه‌ای غذا و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 14-13 اسفند 88.

 • تالیف کتاب تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان
 • ثبت اختراع کیت جداسازی و کلون‌سازی ناحیه هدف‌گیری‌کننده ژنوم پلاستیدی گیاهان (گواهی‌نامه ثبت اختراع شماره 023615 الف/89)
 • کسب جایزه مقاله برتر (سخنرانی برتر) در یازدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران در شاخه ژنتیک گیاهی
 • کسب جایزه پوستر برتر در یازدهمین کنگره ملی اصلاح نباتات ایران
 • دریافت تقدیرنامه از پژوهشکده بیوتکنولوژی دو سال متوالی 94 و 95 
© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک